گشت وگذار
فانوسک |شبکه اجتماعی فانوسک .گپ فارسی باطعم موسیقی
دنیای موسیقی
موسیقی های خود را به اشتراک بگذارید
اطلاعات بیشتر
دسته بندی ها
آپلود
صداهای خودرا آپلود کنید تاباجهان به اشتراک بگذارید
فرایند
به صداهای دیگران گوش کنید وآن هارا به اشتراک بگذارید
آمار
آمار لحضه ای صدای خود ودیگران را دنبال کنید
محبوب ها
مراحل سیستم
گشت وگذار
گروه ولیست پخش خودرا ایجاد وصدا های خودرا آپلودکنید
اشتراک گذاری
موسیقی های مورد علاقه خود را با دوستان به اشتراک بگذارید
ایجاد
موسیقی ها ومردم جدید را کشف کنید وبا آنها در ارتباط باشید